Questions on 3

1 2 3 4 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V W